THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp công tác bổ nhiệm

Ngày 18/11/2022
Giờ 07:30
Tên sự kiện Họp công tác bổ nhiệm
Đơn vị tổ chức P TC-NS
Địa điểm Phòng họp 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH1, 9h-11h - PH1)