THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họi thảo IFS

Ngày 05/12/2022
Giờ 13:00
Tên sự kiện Họi thảo IFS
Đơn vị tổ chức
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (15h-17h - PH4)