THÔNG TIN SỰ KIỆN: Tổng duyệt văn nghệ

Ngày 16/11/2022
Giờ 19:00
Tên sự kiện Tổng duyệt văn nghệ
Đơn vị tổ chức Viện Công nghệ sinh học và Môi trường
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (19h-22h - HT1)