THÔNG TIN SỰ KIỆN: Bảo vệ tiến sĩ

Ngày 09/12/2022
Giờ 14:00
Tên sự kiện Bảo vệ tiến sĩ
Đơn vị tổ chức
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - PH4, 15h-17h - PH4)