THÔNG TIN SỰ KIỆN: làm việc với trường Việt Đức - TPHCM

Ngày 21/11/2022
Giờ 09:30
Tên sự kiện làm việc với trường Việt Đức - TPHCM
Đơn vị tổ chức VCNSH
Địa điểm Phòng họp 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (9h-11h - PH1)