THÔNG TIN SỰ KIỆN: làm việc với trường ĐHQG Sunchon

Ngày 21/11/2022
Giờ 14:00
Tên sự kiện làm việc với trường ĐHQG Sunchon
Đơn vị tổ chức PHTQT
Địa điểm Phòng tiếp khách
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - PTK, 15h-17h - PTK)