THÔNG TIN SỰ KIỆN: PKHCN họp CB

Ngày 23/11/2022
Giờ 08:00
Tên sự kiện PKHCN họp CB
Đơn vị tổ chức P. KHCN
Địa điểm Phòng họp 2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH2, 9h-11h - PH2)