THÔNG TIN SỰ KIỆN: Sinh hoạt CLB Tiếng Anh của Trường

Ngày 23/11/2022
Giờ 17:45
Tên sự kiện Sinh hoạt CLB Tiếng Anh của Trường
Đơn vị tổ chức Khoa Ngoại ngữ
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (17h-19h - HT1)