THÔNG TIN SỰ KIỆN: Tập huấn "Quản lý năng lực"

Ngày 22/11/2022
Giờ 07:30
Tên sự kiện Tập huấn "Quản lý năng lực"
Đơn vị tổ chức Khoa Điện - Điện tử
Địa điểm Phòng họp 3
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH3, 9h-11h - PH3, 13h-15h - PH3, 15h-17h - PH3)