THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ

Ngày 24/11/2022
Giờ 07:00
Tên sự kiện Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ
Đơn vị tổ chức Viện KH&CNKTTS
Địa điểm Phòng C2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - C2, 9h-11h - C2, 13h-15h - C2, 15h-17h - C2)