THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp với các khoa

Ngày 23/11/2022
Giờ 09:00
Tên sự kiện Họp với các khoa
Đơn vị tổ chức TT HTDN
Địa điểm Phòng họp 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (9h-11h - PH1)