THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp về công tác bổ nhiệm

Ngày 22/11/2022
Giờ 15:00
Tên sự kiện Họp về công tác bổ nhiệm
Đơn vị tổ chức PTCNS
Địa điểm Phòng tiếp khách
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (15h-17h - PTK)