THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW

Ngày 24/11/2022
Giờ 08:00
Tên sự kiện Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW
Đơn vị tổ chức
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT1, 9h-11h - HT1)