THÔNG TIN SỰ KIỆN: Thường trực HĐT họp

Ngày 25/11/2022
Giờ 08:30
Tên sự kiện Thường trực HĐT họp
Đơn vị tổ chức VPHĐT
Địa điểm Phòng họp 2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH2, 9h-11h - PH2)