THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp BTV

Ngày 29/11/2022
Giờ 08:00
Tên sự kiện Họp BTV
Đơn vị tổ chức VPĐU
Địa điểm Phòng tiếp khách
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PTK, 9h-11h - PTK)