THÔNG TIN SỰ KIỆN: Khai mai hội thi lai xe an toàn

Ngày 24/11/2022
Giờ 07:00
Tên sự kiện Khai mai hội thi lai xe an toàn
Đơn vị tổ chức
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH4)