THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội thi giảng dạy lái xe an toàn

Ngày 25/11/2022
Giờ 07:00
Tên sự kiện Hội thi giảng dạy lái xe an toàn
Đơn vị tổ chức
Địa điểm Phòng C1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - C1, 9h-11h - C1)