THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp Gặp mặt, tuyên dương đoàn vận động viên

Ngày 24/11/2022
Giờ 15:00
Tên sự kiện Họp Gặp mặt, tuyên dương đoàn vận động viên
Đơn vị tổ chức P TC-NS
Địa điểm Phòng họp 2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (9h-11h - PH2)