THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp thảo luận đề tán vị trí việc làm

Ngày 28/11/2022
Giờ 14:00
Tên sự kiện Họp thảo luận đề tán vị trí việc làm
Đơn vị tổ chức P. TCNS
Địa điểm Phòng họp 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - PH1, 15h-17h - PH1)