THÔNG TIN SỰ KIỆN: Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống HS-SV (09-01)

Ngày 08/01/2023
Giờ 13:00
Tên sự kiện Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống HS-SV (09-01)
Đơn vị tổ chức Hội Sinh viên Trường
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - HT3, 15h-17h - HT3, 17h-19h - HT3)