THÔNG TIN SỰ KIỆN: Gặp mặt hưu trí

Ngày 04/01/2023
Giờ 08:00
Tên sự kiện Gặp mặt hưu trí
Đơn vị tổ chức
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT1, 9h-11h - HT1)