THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội thảo đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Ngày 03/01/2023
Giờ 09:00
Tên sự kiện Hội thảo đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
Đơn vị tổ chức Phòng ĐTĐH
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (9h-11h - HT1)