THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chuẩn bị chương trình - Truyền thống HSSV

Ngày 07/01/2023
Giờ 15:00
Tên sự kiện Chuẩn bị chương trình - Truyền thống HSSV
Đơn vị tổ chức Hội Sinh viên Trường
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (15h-17h - HT3, 17h-19h - HT3)