THÔNG TIN SỰ KIỆN: Kỷ niệm thành lập Khoa Công nghệ Thông tin

Ngày 07/01/2023
Giờ 13:00
Tên sự kiện Kỷ niệm thành lập Khoa Công nghệ Thông tin
Đơn vị tổ chức Khoa CNTT
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - HT1, 15h-17h - HT1)