THÔNG TIN SỰ KIỆN: Tập huấn về năng lượng và biến đổi khí hậu

Ngày 04/01/2023
Giờ 07:00
Tên sự kiện Tập huấn về năng lượng và biến đổi khí hậu
Đơn vị tổ chức Viện CNSH&MT
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH4, 9h-11h - PH4, 13h-15h - PH4, 15h-17h - PH4)