THÔNG TIN SỰ KIỆN: Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm đào tạo nhân lực CLC ngành Logistic và chuỗi cung ứng

Ngày 03/01/2023
Giờ 09:00
Tên sự kiện Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm đào tạo nhân lực CLC ngành Logistic và chuỗi cung ứng
Đơn vị tổ chức PĐTĐH
Địa điểm Phòng họp 2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (9h-11h - PH2)