THÔNG TIN SỰ KIỆN: Kế hoạch công tác đào tạo năm học 2022-2023

Ngày 03/01/2023
Giờ 14:00
Tên sự kiện Kế hoạch công tác đào tạo năm học 2022-2023
Đơn vị tổ chức PĐTĐH
Địa điểm Phòng họp 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - PH1, 15h-17h - PH1)