THÔNG TIN SỰ KIỆN: Tiếp đại diện viện BLL

Ngày 05/01/2023
Giờ 14:00
Tên sự kiện Tiếp đại diện viện BLL
Đơn vị tổ chức P. HTQT
Địa điểm Phòng tiếp khách
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - PTK, 15h-17h - PTK)