THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chào cờ Quý1-2023

Ngày 03/01/2023
Giờ 07:00
Tên sự kiện Chào cờ Quý1-2023
Đơn vị tổ chức Giám Hiệu
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực
Lịch công tác trường X
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (9h-11h - HT3)