THÔNG TIN SỰ KIỆN: Gặp mặt cựu LĐ

Ngày 04/01/2023
Giờ 07:45
Tên sự kiện Gặp mặt cựu LĐ
Đơn vị tổ chức Giám Hiệu, VPT
Địa điểm Phòng họp 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH1)