THÔNG TIN SỰ KIỆN: CLB tiếng Anh thực hiện dự án

Ngày 08/01/2023
Giờ 13:00
Tên sự kiện CLB tiếng Anh thực hiện dự án
Đơn vị tổ chức CLB tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - HT1, 15h-17h - HT1)