THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội nghị Bí thư chi bộ mở rộng

Ngày 06/01/2023
Giờ 08:00
Tên sự kiện Hội nghị Bí thư chi bộ mở rộng
Đơn vị tổ chức Đảng ủy
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH4, 9h-11h - PH4)