THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chi Bộ CTSV kết nạp đảng viên mới

Ngày 06/01/2023
Giờ 15:00
Tên sự kiện Chi Bộ CTSV kết nạp đảng viên mới
Đơn vị tổ chức Chi Bộ CTSV
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (15h-17h - PH4)