THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội Thảo Dịch thuật tiếng Anh với sinh viên ngành Chế biến

Ngày 09/01/2023
Giờ 17:00
Tên sự kiện Hội Thảo Dịch thuật tiếng Anh với sinh viên ngành Chế biến
Đơn vị tổ chức Khoa Công nghệ Thực phẩm
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (17h-19h - PH4)