THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp CB PKHCN

Ngày 06/01/2023
Giờ 15:00
Tên sự kiện Họp CB PKHCN
Đơn vị tổ chức P. KHCN
Địa điểm Phòng họp 2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (15h-17h - PH2)