THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội đồng đánh giá Luận án Tiến Sĩ cấp Trường

Ngày 07/01/2023
Giờ 14:00
Tên sự kiện Hội đồng đánh giá Luận án Tiến Sĩ cấp Trường
Đơn vị tổ chức Viện Nuôi trồng thủy sản
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (15h-17h - PH4)