THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chi bộ TT PVTH quán triệt NQ

Ngày 10/01/2023
Giờ 09:00
Tên sự kiện Chi bộ TT PVTH quán triệt NQ
Đơn vị tổ chức
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (9h-11h - PH4)