THÔNG TIN SỰ KIỆN: Học tập quán triệt NQ

Ngày 10/01/2023
Giờ 07:30
Tên sự kiện Học tập quán triệt NQ
Đơn vị tổ chức Viện Công nghệ sinh học và Môi trường
Địa điểm Phòng họp 3
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH3, 9h-11h - PH3)