THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội đồng đánh giá Luận văn thạc sĩ

Ngày 11/01/2023
Giờ 07:03
Tên sự kiện Hội đồng đánh giá Luận văn thạc sĩ
Đơn vị tổ chức Khoa Cơ khí
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH4, 9h-11h - PH4)