THÔNG TIN SỰ KIỆN: Sinh hoạt học thuật Bộ môn CNSH

Ngày 10/01/2023
Giờ 14:00
Tên sự kiện Sinh hoạt học thuật Bộ môn CNSH
Đơn vị tổ chức Viện Công nghệ sinh học và Môi trường
Địa điểm Phòng C2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - C2, 15h-17h - C2)