THÔNG TIN SỰ KIỆN: Tổng kết hoạt động Đội tình nguyện Khoa KTGT

Ngày 13/01/2023
Giờ 17:00
Tên sự kiện Tổng kết hoạt động Đội tình nguyện Khoa KTGT
Đơn vị tổ chức Đoàn Khoa KTGT
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (17h-19h - PH4, 19h-22h - PH4)