Tuần thứ 26 - Năm 2019 - Địa điểm: Tất cả

Năm Chọn tuần Địa điểm
Giờ Thứ 2 - 24/06 Thứ 3 - 25/06 Thứ 4 - 26/06 Thứ 5 - 27/06 Thứ 6 - 28/06 Thứ 7 - 29/06 Chủ nhật - 30/06
7h - 9h
9h - 11h
13h - 15h
15h - 17h
17h - 19h
19h - 22h
Giờ Thứ 2 - 24/06 Thứ 3 - 25/06 Thứ 4 - 26/06 Thứ 5 - 27/06 Thứ 6 - 28/06 Thứ 7 - 29/06 Chủ nhật - 30/06