Tuần thứ 13 - Năm 2020 - Địa điểm: Tất cả

Năm Chọn tuần Địa điểm
Giờ Thứ 2 - 23/03 Thứ 3 - 24/03 Thứ 4 - 25/03 Thứ 5 - 26/03 Thứ 6 - 27/03 Thứ 7 - 28/03 Chủ nhật - 29/03
7h - 9h
9h - 11h
13h - 15h
15h - 17h
17h - 19h
19h - 22h
Giờ Thứ 2 - 23/03 Thứ 3 - 24/03 Thứ 4 - 25/03 Thứ 5 - 26/03 Thứ 6 - 27/03 Thứ 7 - 28/03 Chủ nhật - 29/03