Tuần thứ 31 - Năm 2020 - Địa điểm: Tất cả

Năm Chọn tuần Địa điểm
Giờ Thứ 2 - 27/07 Thứ 3 - 28/07 Thứ 4 - 29/07 Thứ 5 - 30/07 Thứ 6 - 31/07 Thứ 7 - 01/08 Chủ nhật - 02/08
7h - 9h
9h - 11h
13h - 15h
15h - 17h
17h - 19h
19h - 22h
Giờ Thứ 2 - 27/07 Thứ 3 - 28/07 Thứ 4 - 29/07 Thứ 5 - 30/07 Thứ 6 - 31/07 Thứ 7 - 01/08 Chủ nhật - 02/08