Tuần thứ 33 - Năm 2020 - Địa điểm: Tất cả

Năm Chọn tuần Địa điểm
Giờ Thứ 2 - 10/08 Thứ 3 - 11/08 Thứ 4 - 12/08 Thứ 5 - 13/08 Thứ 6 - 14/08 Thứ 7 - 15/08 Chủ nhật - 16/08
7h - 9h
9h - 11h
13h - 15h
15h - 17h
17h - 19h
19h - 22h
Giờ Thứ 2 - 10/08 Thứ 3 - 11/08 Thứ 4 - 12/08 Thứ 5 - 13/08 Thứ 6 - 14/08 Thứ 7 - 15/08 Chủ nhật - 16/08