Tuần thứ 34 - Năm 2020 - Địa điểm: Tất cả

Năm Chọn tuần Địa điểm
Giờ Thứ 2 - 17/08 Thứ 3 - 18/08 Thứ 4 - 19/08 Thứ 5 - 20/08 Thứ 6 - 21/08 Thứ 7 - 22/08 Chủ nhật - 23/08
7h - 9h
9h - 11h
13h - 15h
15h - 17h
17h - 19h
19h - 22h
Giờ Thứ 2 - 17/08 Thứ 3 - 18/08 Thứ 4 - 19/08 Thứ 5 - 20/08 Thứ 6 - 21/08 Thứ 7 - 22/08 Chủ nhật - 23/08