Tuần thứ 35 - Năm 2020 - Địa điểm: Tất cả

Năm Chọn tuần Địa điểm
Giờ Thứ 2 - 24/08 Thứ 3 - 25/08 Thứ 4 - 26/08 Thứ 5 - 27/08 Thứ 6 - 28/08 Thứ 7 - 29/08 Chủ nhật - 30/08
7h - 9h
9h - 11h
13h - 15h
15h - 17h
17h - 19h
19h - 22h
Giờ Thứ 2 - 24/08 Thứ 3 - 25/08 Thứ 4 - 26/08 Thứ 5 - 27/08 Thứ 6 - 28/08 Thứ 7 - 29/08 Chủ nhật - 30/08