Tuần thứ 36 - Năm 2020 - Địa điểm: Tất cả

Năm Chọn tuần Địa điểm
Giờ Thứ 2 - 31/08 Thứ 3 - 01/09 Thứ 4 - 02/09 Thứ 5 - 03/09 Thứ 6 - 04/09 Thứ 7 - 05/09 Chủ nhật - 06/09
7h - 9h
9h - 11h
13h - 15h
15h - 17h
17h - 19h
19h - 22h
Giờ Thứ 2 - 31/08 Thứ 3 - 01/09 Thứ 4 - 02/09 Thứ 5 - 03/09 Thứ 6 - 04/09 Thứ 7 - 05/09 Chủ nhật - 06/09