Tuần thứ 19 - Năm 2021 - Địa điểm: Tất cả

Năm Chọn tuần Địa điểm
Giờ Thứ 2 - 10/05 Thứ 3 - 11/05 Thứ 4 - 12/05 Thứ 5 - 13/05 Thứ 6 - 14/05 Thứ 7 - 15/05 Chủ nhật - 16/05
7h - 9h
9h - 11h
13h - 15h
15h - 17h
17h - 19h
19h - 22h
Giờ Thứ 2 - 10/05 Thứ 3 - 11/05 Thứ 4 - 12/05 Thứ 5 - 13/05 Thứ 6 - 14/05 Thứ 7 - 15/05 Chủ nhật - 16/05