Tuần thứ 24 - Năm 2021 - Địa điểm: Tất cả

Năm Chọn tuần Địa điểm
Giờ Thứ 2 - 14/06 Thứ 3 - 15/06 Thứ 4 - 16/06 Thứ 5 - 17/06 Thứ 6 - 18/06 Thứ 7 - 19/06 Chủ nhật - 20/06
7h - 9h
9h - 11h
13h - 15h
15h - 17h
17h - 19h
19h - 22h
Giờ Thứ 2 - 14/06 Thứ 3 - 15/06 Thứ 4 - 16/06 Thứ 5 - 17/06 Thứ 6 - 18/06 Thứ 7 - 19/06 Chủ nhật - 20/06